home
Home  » EPB verslaggeving  » Particulieren

EPB verslaggeving voor de bouwheer  

Volgens het energieprestatiedecreet moet de bouwheer ten laatste 8 dagen voor de start van de werkzaamheden een energieverslaggever aanduiden.

De EPB-aangifte moet gebeuren ten laatste 6 maanden na het in gebruik nemen van de woning. Indien de woning niet aan de gestelde eisen voldoet worden er aan de bouwheer administratieve boetes opgelegd.

Om dit te vermijden dient u:

• de volledigheid van de gegevens in verband met de naleving van de EPB-eisen te controleren;

• na te gaan of de door de architect voorgestelde maatregelen toereikend zijn en zo nodig corrigerend op te treden;

• zich ervan te verzekeren dat de werkzaamheden die buiten de controletaak van de architect vallen en die toch een invloed hebben op de energieprestatie, gecontroleerd worden;

• er zeker van te zijn dat de wijzigingen, aangebracht tijdens de uitvoeringsfase, de energieprestatie van de woning niet negatief beïnvloeden.

De samenstelling van een volledig EPB-dossier en de opvolging ervan kan zeer technisch en erg tijdrovend zijn en U, als bouwheer, draagt hiertoe de volledige verantwoordelijkheid.

Wij kunnen u daarbij helpen.
Wij kunnen U zelfs, als bouwheer reeds vanaf het ogenblik van de bouwaanvraag de zekerheid bieden dat Uw woning bij de oplevering aan de energieprestatieregelgeving zal beantwoorden.(*)

* Vooropgesteld dat de bouwwerken conform de plannen van de
architect en de richtlijnen van de EPB-verslaggever uitgevoerd worden.

Neem vrijblijvend contact met ons voor deze energieverslaggeving en/of bijkomende controletaken. Dit kan op het nummer 0476/992469 of via info@enbo.be